دعاها

 دعای فرج 1 

 دعای فرج 2

 دعای فرج 3

 دعای فرج 4

 دعای فرج 5

 دعای فرج 6

 دعای فرج 7

 دعای ابوحمزه ثمالی قسمت 1 

 دعای ابوحمزه ثمالی قسمت 2 

 دعای ابوحمزه ثمالی قسمت 3 

 دعای عهد 

 دعای ندبه 

 دعای امام زمان (عج) 

 دعای عظم البلا 

 دعای افتتاح 

 دعای کمیل 

 دعای صباح 

 دعای مشلول 

 دعای زمان غیبت قسمت 1 

 دعای زمان غیبت قسمت 2 

 دعای اللهم اصلح 

 دعای توسل 

 دعای سمات 

 دعای جوشن صغیر 

 دعای جوشن کبیر قسمت 1 

 دعای جوشن کبیر قسمت 2 

 دعای عرفه قسمت 1 

 دعای عرفه قسمت 2

 دعای عرفه قسمت 3

 دعای عرفه قسمت 4

 دعای مجیر