ترتیل قرآن کریم با فرمت MP3

شماره صفحه سوره‌ها بر اساس نسخه قرآن با خط عثمان طاها می‌باشد.

ترتیل قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار (سوره به سوره)

ترتیل قرآن کریم با صدای استاد کریم منصوری (جزء به جزء)

ترتیل قرآن کریم با صدای استاد محمد حسین سعیدیان (به زودی)

 

ترتیل قرآن کریم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی (به زودی)

 

ترتیل قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط عبد الصمد (به زودی)

 

ترتیل قرآن کریم با صدای استاد محمود خلیل الحصری (به زودی)

 

ترتیل قرآن کریم با صدای استاد عبد الرزاق الدلیمی (به زودی)

 

ترتیل قرآن کریم با صدای استاد محمد صالح أبو زید (به زودی)

 

ترتیل قرآن کریم با صدای استاد شحات محمد انور (به زودی)

 

ترتیل قرآن کریم با صدای استاد احمد المصباحی (به زودی)

 

ترتیل قرآن کریم با صدای استاد مصطفی الصراف (به زودی)

 

ترتیل قرآن کریم با صدای استاد زکی داغستانی (به زودی)

 

ترتیل قرآن کریم با صدای استاد ماهر المعیقلی (به زودی)

 

ترتیل قرآن کریم با صدای استاد هانی الرفاعی (به زودی)

 

ترتیل قرآن کریم با صدای استاد احمد العجمی (به زودی)

 

ترتیل قرآن کریم با صدای استاد سعد الغامدی (به زودی)

 

ترتیل قرآن کریم با صدای استاد محمد جبریل (به زودی)

 

ترتیل قرآن کریم با صدای استاد علی البنا (به زودی)

 

ترتیل قرآن کریم با صدای استاد الشاطری (به زودی)