ترتیل قرآن کریم با صدای استاد کریم منصوری (جزء به جزء)

 جزء

 صفحه

دریافت

 الجزء 1

 1

 

 الجزء 2

 22

 

 الجزء 3

 42

 

 الجزء 4

 62

 

 الجزء 5

 82

 

 الجزء 6

 102

 

 الجزء 7

 122

 

 الجزء 8

 142

 

 الجزء 9

 162

 

 الجزء 10

 182

 

 الجزء 11

 202

 

 الجزء 12

 222

 

 الجزء 13

 242

 

 الجزء 14

 262

 

 الجزء 15

 282

 

 الجزء 16

 302

 

 الجزء 17

 322

 

 الجزء 18

 342

 

 الجزء 19

 362

 

 الجزء 20

 382

 

 الجزء 21

 402

 

 الجزء 22

 422

 

 الجزء 23

 442

 

 الجزء 24

 462

 

 الجزء 25

 482

 

 الجزء 26

 502

 

 الجزء 27

 522

 

 الجزء 28

 542

 

 الجزء 29

 562

 

 الجزء 30

 582