ترتیل قرآن کریم با صدای استاد محمد حسین سعیدیان

 نام سوره

 شماره سوره

 شماره صفحه

 دریافت

 الفَاتِحَة

 1

 1

 

 البَقَرَة