دست علمگیر

چهار امامى که ترا دیده‌اند

 دست علم گیر تو بوسیده‌اند

طفل بدى، مادر والا گهر

 برد تو را ساحت قدس پدر

چشم خداوند چو دست تو دید

 بوسه زد و اشک ز چشمش چکید

با لب آغشته به زهر جفا

 بوسه به دست تو زده مجتبى

دید چو در کرب و بلا شاه دین

 دست تو افتاده به روى زمین

خم شد و بگذاشت سر دیده‌اش

 بوسه بزد با لب خشکیده‌اش

حضرت سجاد هم آن دست پاک

 بوسه زد و کرد نهان زیر خاک

 

سیدمحمدعلی ریاضی یزدی (1290-1361)