خطا و عطا

اگر به دیده ظاهر تورا نمی‌بینم                ولی ترا زدل و جان جدا نمی‌بینم

 

چنان‌که شیفته آن جمال زیبایم               به هرچه می‌نگرم جز تورا نمی‌بینم

 

بود جمال تو آیینه‌ی خدا مهدی             که در جمال تو غیر از خدا نمی‌بینم

 

نمی‌کنی ز مراعات حال ما غفلت            که این سجیه به جز از شما نمی‌بینم

 

بلای عشق تورا من بلا نمی‌دانم             گدای کوی تورا من گدا نمی‌بینم

 

به هر کتاب توان یافتن نشان از تو         کسی به نام تو نام آشنا نمی‌بینم

 

زبسکه پرده عِصیان گرفته چشمم را        تو در کنار منی من تورا نمی‌بینم