دوباره جمعه‌ی دیگر

دوباره جمعه‌ی دیگر،شمیم بوی شما

و پرکشیدن قلبم به سمت و سوی شما

دوباره جمعه‌ی دیگر،و باز وقت دعاست

نسیم می‌وزد اینک ز سمت کوی شما

چرا؟چگونه؟کجایش مهم نمی‌باشد

مهم تویی و نشستم به گفت وگوی شما

زبس که غرق گناهم ز خاطرم رفتی

ولی من آمدم اینک به جست و جوی شما

تمام شخصیت و اعتبار من بوده

به قطره‌ای که گرفتم ز آبروی شما

قسم که بی گل رویت جهان نمی‌شد خلق

و عالمی شده مدیون تار موی شما

جنون عشقی مجنون نه از غم لیلی ست

نظاره گرشده یک دم به ماه روی شما

تمام درد و دلم یک خیال شعری بود

فقط برای دلم مانده آرزوی شما......

مجتبی خرسندی