ادا در می آوریم ...

دل بی قرار نیست ادا در می‌آوریم

چشم انتظار نیست ادا در می‌آوریم

عمریست در تلاطم دنیا و لذّت است

وقف نگار نیست ادا در می‌آوریم

مرغی که هر زمان سر یک بام می‌پرد

دنبال یار نیست ادا در می‌آوریم

قلبی که دل به صحبت سرما سپرده است

فکر بهار نیست ادا در می‌آوریم

اصلاً دلی که مست ریا و ربا شود

گوشش به کار نیست ادا در می‌آوریم

بر لب دعای ندبه و دل غرق شهوت است

این انتظار نیست ادا در می‌آوریم

آقا محبّ واقعی‌ات در میان ما

یک از هزار نیست ادا در می‌آوریم

محمدعلی رحیمی