این طالب بدم المقتول بکربلا!

های های مشتهای گاهی فریاد!

های های دستهای در نجوا!

سینه، های های نوازش خشم های یادگار انتقام

زخم‌های سینه، لبیک تجلی های غریبی

های های یا حسین!

فریاد زخم ها و دستهای در رنج

این طالب بدم المقتول بکربلا!